PLATFORMA NAȚIONALĂ DE CALIFICARE ÎN CONSTRUCȚII

Ce propunem?

Scopul Platformei

Unul dintre rezultatele majore ale proiectului propus îl constituie activarea platformei de calificare din România, prin inventarierea și reunirea tuturor părţilor relevante interesate, din sectoarele de formare profesională în construcţii, în cadrul unui proces amplu şi cuprinzător. Scopul acestei platforme este definirea şi apoi implementarea unei strategii şi a unei foi de parcurs coerente şi realiste pentru integrarea instruirii asupra soluţiilor energetice inteligente pentru clădiri, în programele principale de formare profesională şi în practica celor care activează în domeniul construcţiilor. Se preconzează ca Platforma Naţională de Calificare să acţioneze ca un catalizator pentru stabilirea unui cadru național eficient şi de parteneriate multiple oferind totodată o interfaţă între abordarea naţională şi organismele europene pentru politici şi programe coerente la nivel european în sectoarele pregătirii şi certificării forţei de muncă.

Obiectivele Platformei

Viziune de ansamblu

Definirea viziunii naţionale de ansamblu pentru evoluţia pe termen scurt, mediu şi lung a necesarului de specialişti în domeniul construcţiilor, la nivel naţional. Această viziune va fi esențială în elaborarea strategiei prin furnizarea de informații cu privire la evoluţia aşteptată a pieţei şi a tehnologiilor până în anul 2030 şi mai departe.

Foaia de parcurs

Stabilirea Foii de parcurs naţionale care trebuie să propună şi să argumenteze modalităţile / mijloacele / resursele / responsabilităţile pentru realizarea obiectivelor şi priorităţilor de creştere a nivelului profesional și de competențe al specialiştilor implicaţi în sectorul construcțiilor și sectoarele conexe.

Implementare

Implementarea cu succes și la timp, într-un mod eficient și efectiv, a tuturor activităţilor incluse în foaia de parcurs pentru a armoniza cât mai rapid abordarea existentă în România la nivelul sectorului construcțiilor și sectoarelor conexe acestuia cu obiectivele europene stabilite prin diferitele documente, planuri şi directive ale Uniunii Europene.

Componența Platformei Naționale de Calificare

Consultați lista membrilor PNC

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care doriți să aflați mai multe sau să vă alăturați eforturilor noastre

Scroll to Top